Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
27 Mart 2013 - Çarşamba 11:43
 
Yargıdan alkol yasağına veto
Afyonkarahisar Valisi’nin şehirde içkiyi yasaklamasına mahkeme “dur” dedi.
TURİZM Haberi
Yargıdan alkol yasağına veto

İrfan Balkanlıoğlu’nun içki yasağını, mahkeme iptal etti. Açılan davada yasakla ilgili olarak, “Anayasa’ya aykırı, yasal dayanağı yok” kararı çıktı.
 
Sözcü gazetesinin haberine göre, Af­yonkarahisar Va­li­si İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu, 27 Ni­san 2012’de aldığı ka­rar­la kent­te iç­ki sa­tı­şı­nı ve tü­ke­ti­mi­ni ya­sak­la­dı. Gerekçe olarak, ‘ka­mu esen­li­ği­’ ve ‘t­ra­fik ka­za­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı­’ gös­te­ril­di.
 
Af­yo­n’­un ar­dın­dan bu ya­sak; Is­par­ta, Kay­se­ri, Şan­lı­ur­fa, Kon­ya, Er­zu­rum, Ri­ze, Trab­zon, Ba­lı­ke­sir ve Bi­le­cik il­le­rin­de uy­gu­lan­dı. Tepki çeken bu kararın ip­ta­li için Af­yon İda­re Mah­ke­me­si­’n­de da­va açıl­dı. Mah­ke­me sonuçlandı ve Va­li Bal­kan­lı­oğ­lu­’nun ‘iç­ki ya­sa­ğı’ ip­tal edildi.
 
“SUÇ TEŞKİL ETMİYOR”
 
Mah­ke­me, va­li­li­ğin tra­fik ka­za­la­rıy­la il­gi­li öne sür­dü­ğü ge­rek­çe için, “T­ra­fik ka­nun­la­rın­da, al­kol­lü araç kul­la­nan­la­ra ne tür iş­lem­ler ya­pı­la­ca­ğı­ be­lir­len­miş­tir. De­ne­tim yet­ki­si bu­lu­nan va­li­lik, ya­sal da­ya­na­ğı ve yet­ki­si ol­ma­dan ya­sak­la­ma ka­ra­rı al­mış­tır. Açık alan­da iç­ki içil­me­si­nin ya­sak­lan­ma­sı, Ana­ya­sa­’da­ki ki­şi hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin özü­ne mü­da­ha­le ni­te­li­ğin­de­dir. Ya­sak ko­nu­nun mev­zu­at­ta suç teş­kil et­me­di­ği hal­de ida­ri ka­rar­la ka­ba­hat­lar ka­nu­nu kap­sa­mın­da mü­ey­yi­de ge­ti­ril­di­ğin­den, tüm bu yön­le­ri ile anı­lan bu dü­zen­le­me­nin ya­sal da­ya­nak­tan yok­sun ol­du­ğu so­nu­cu­na va­rıl­mış­tı­r” de­nil­di.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Afyonkarahisar, Valisi’nin, şehirde, içkiyi, yasaklamasına, mahkeme, “dur”, dedi
Yorumlar
Haber Yazılımı